Mridangam Ganesha Figurine

  • August 11, 2020

฿76,900.00

Mridangam Ganesha Figurine

“พระพิฆเณศวรทรงกลอง(มฤทิงค์คณปติ)” กลอง เป็นเครื่องดนตรีคู่กายของพระศิวะ เป็นมหาเทพผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการทำลายทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล และเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรทั้งหลาย เป็นการรวมอานุภาพสองเทพ คือ พระพิฆเนศวรกับพระศิวะมหาเทพผู้ทรงพลังอำนาจ ประทานพรให้มีความสุข ให้สมหวังสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ ทรงปกป้องคุ้มครอง ขจัดซึ่งปัญหา ภัยพิบัติ ขจัดโรคภัย ผู้ใดนั่งสมาธิระลึกถึงองค์พระศิวะอยู่เสมอชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุข ได้รับพรที่ปรารถนาทุกประการ

SKU 01008316


1 in stock

Description

“พระพิฆเณศวรกายอ้วนพี” หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
“เศียรเป็นช้าง” หมายถึง มีปัญญามาก
“ตาเล็ก” หมายถึง มองรายละเอียด แยกแยะผิดถูกได้ละเอียด
“หู จมูกใหญ่” หมายถึง สัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศ
ปางทรงดนตรีคีตาคเณศ สร้างคติความเชื่อว่าจะเป็นยุคที่แข่งขันด้วยปัญญา ไม่มีการทำลายล้างด้วยกำลัง ทั้ง 9 ปางเน้นการมองความสุขไร้โรค ไร้ทุกข์ การทรงดนตรีเพื่อสร้างความสุขความสำราญแก่มหาเทพ และขจัดทุกข์และอุปสรรคต่างๆ ให้กับผู้ที่สรรเสริญ จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีพิธีบวงสรวงและบูชาไฟ จึงทำให้เกิดปางที่ 10 คือ “สังคีตอารตีคณปติ” ซึ่งเกิดจากการรวมบารมีทั้ง 9 ปาง จึงมีความสมบูรณ์แบบทั้งสีหน้า ลีลา ท่าทาง ซึ่งแสดงออกถึงความสุขความรื่นรมย์และจิตใจที่สวยงามแต่แฝงไปด้วยพลังอำนาจ ความเป็นศิริมงคล และความสำเร็จในทุกๆ ด้าน
“พระพิฆเณศวรทรงกลอง(มฤทิงค์คณปติ)” กลอง เป็นเครื่องดนตรีคู่กายของพระศิวะ เป็นมหาเทพผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการทำลายทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล และเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรทั้งหลาย เป็นการรวมอานุภาพสองเทพ คือ พระพิฆเนศวรกับพระศิวะมหาเทพผู้ทรงพลังอำนาจ ประทานพรให้มีความสุข ให้สมหวังสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ ทรงปกป้องคุ้มครอง ขจัดซึ่งปัญหา ภัยพิบัติ ขจัดโรคภัย ผู้ใดนั่งสมาธิระลึกถึงองค์พระศิวะอยู่เสมอชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุข ได้รับพรที่ปรารถนาทุกประการ  source

Details

Finished:  Gloss
Height (cm):  23
Width (cm):  18
Length (cm):  17
Porcelain Type:  Gloss
Sculptor:  Raul Rubio
Limited Serie:  No

  • 1806
  • 0