Lord Shiva Sculpture. Limited Edition

  • August 10, 2020

฿600,600.00

Lord Shiva Sculpture. Limited Edition

“พระศิวะ” หนึ่งในตรีมูรติ หรือเทพเจ้าสูงสุดสามองค์ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู เป็นมหาเทพผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการทำลายทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล และเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรทั้งหลาย เป็นผู้อยู่เหนือเหล่าโยคี เทพเทวา และภูติ พระองค์คือเทพแห่งการถือพรต


SKU 01001981

1 in stock

Description

พระองค์ทรงประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นกระทำความดีและยึดมั่นในศีลธรรม พระองค์เป็นเทพผู้คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกล และทำให้เกิดความดีงามเป็นศิริมงคลเกิดขึ้น ผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางใด หากบวงสรวงบูชา ขอพรให้พ้นทุกข์ พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเป็นเทพแห่งคีตา คือเป็นเทพเจ้าแห่งการดนตรี การร่ายรำระบำฟ้อน มีท่าร่ายรำอันเป็นเเอกลักษณ์ซึ่งถือเป็นการร่ายรำของเทพเจ้า เรียกว่า “ปางนาฏราช” ซึ่งต่อมาชาวฮินดูได้ถือเอาท่าร่ายรำนี้เป็นต้นแบบของการร่ายรำต่าง ๆ มาตราบจนปัจจุบัน  source1  source2

Details

Finished:  Gloss and metallic lustre
Height (cm):  62
Width (cm):  41
Length (cm):  39
Porcelain Type:  Gloss and metallic lustre
Sculptor:  Virginia González
Limited Serie:  Yes
Limited Serie Units:  720
Base Included:  Yes

  • 3213
  • 0