Mridangam Ganesha Figurine

  • August 11, 2020

Mridangam Ganesha Figurine

“พระพิฆเณศวรทรงกลอง(มฤทิงค์คณปติ)” กลอง เป็นเครื่องดนตรีคู่กายของพระศิวะ เป็นมหาเทพผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการทำลายทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล และเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรทั้งหลาย เป็นการรวมอานุภาพสองเทพ คือ พระพิฆเนศวรกับพระศิวะมหาเทพผู้ทรงพลังอำนาจ ประทานพรให้มีความสุข ให้สมหวังสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ ทรงปกป้องคุ้มครอง ขจัดซึ่งปัญหา ภัยพิบัติ ขจัดโรคภัย ผู้ใดนั่งสมาธิระลึกถึงองค์พระศิวะอยู่เสมอชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุข ได้รับพรที่ปรารถนาทุกประการ

SKU 01008316


This product is currently out of stock and unavailable.

Description

“พระพิฆเณศวรกายอ้วนพี” หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
“เศียรเป็นช้าง” หมายถึง มีปัญญามาก
“ตาเล็ก” หมายถึง มองรายละเอียด แยกแยะผิดถูกได้ละเอียด
“หู จมูกใหญ่” หมายถึง สัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศ
ปางทรงดนตรีคีตาคเณศ สร้างคติความเชื่อว่าจะเป็นยุคที่แข่งขันด้วยปัญญา ไม่มีการทำลายล้างด้วยกำลัง ทั้ง 9 ปางเน้นการมองความสุขไร้โรค ไร้ทุกข์ การทรงดนตรีเพื่อสร้างความสุขความสำราญแก่มหาเทพ และขจัดทุกข์และอุปสรรคต่างๆ ให้กับผู้ที่สรรเสริญ จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีพิธีบวงสรวงและบูชาไฟ จึงทำให้เกิดปางที่ 10 คือ “สังคีตอารตีคณปติ” ซึ่งเกิดจากการรวมบารมีทั้ง 9 ปาง จึงมีความสมบูรณ์แบบทั้งสีหน้า ลีลา ท่าทาง ซึ่งแสดงออกถึงความสุขความรื่นรมย์และจิตใจที่สวยงามแต่แฝงไปด้วยพลังอำนาจ ความเป็นศิริมงคล และความสำเร็จในทุกๆ ด้าน
“พระพิฆเณศวรทรงกลอง(มฤทิงค์คณปติ)” กลอง เป็นเครื่องดนตรีคู่กายของพระศิวะ เป็นมหาเทพผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการทำลายทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล และเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรทั้งหลาย เป็นการรวมอานุภาพสองเทพ คือ พระพิฆเนศวรกับพระศิวะมหาเทพผู้ทรงพลังอำนาจ ประทานพรให้มีความสุข ให้สมหวังสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ ทรงปกป้องคุ้มครอง ขจัดซึ่งปัญหา ภัยพิบัติ ขจัดโรคภัย ผู้ใดนั่งสมาธิระลึกถึงองค์พระศิวะอยู่เสมอชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุข ได้รับพรที่ปรารถนาทุกประการ  source

Details

Finished:  Gloss
Height (cm):  23
Width (cm):  18
Length (cm):  17
Porcelain Type:  Gloss
Sculptor:  Raul Rubio
Limited Serie:  No

  • 1705
  • 0