Lord Shiva Sculpture. Limited Edition

  • August 10, 2020

Lord Shiva Sculpture. Limited Edition

“พระศิวะ” หนึ่งในตรีมูรติ หรือเทพเจ้าสูงสุดสามองค์ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู เป็นมหาเทพผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการทำลายทุกสรรพสิ่ง เป็นผู้ประสานพลังแห่งจักรวาล และเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรทั้งหลาย เป็นผู้อยู่เหนือเหล่าโยคี เทพเทวา และภูติ พระองค์คือเทพแห่งการถือพรต


SKU 01001981

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

พระองค์ทรงประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นกระทำความดีและยึดมั่นในศีลธรรม พระองค์เป็นเทพผู้คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกล และทำให้เกิดความดีงามเป็นศิริมงคลเกิดขึ้น ผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางใด หากบวงสรวงบูชา ขอพรให้พ้นทุกข์ พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเป็นเทพแห่งคีตา คือเป็นเทพเจ้าแห่งการดนตรี การร่ายรำระบำฟ้อน มีท่าร่ายรำอันเป็นเเอกลักษณ์ซึ่งถือเป็นการร่ายรำของเทพเจ้า เรียกว่า “ปางนาฏราช” ซึ่งต่อมาชาวฮินดูได้ถือเอาท่าร่ายรำนี้เป็นต้นแบบของการร่ายรำต่าง ๆ มาตราบจนปัจจุบัน  source1  source2

Details

Finished:  Gloss and metallic lustre
Height (cm):  62
Width (cm):  41
Length (cm):  39
Porcelain Type:  Gloss and metallic lustre
Sculptor:  Virginia González
Limited Serie:  Yes
Limited Serie Units:  720
Base Included:  Yes

  • 3085
  • 0